Označení
a
b
c
Číslo
řádku
Skutečnost v účetním období
sledovaném
minulém
1
2
Úpravy hodnot zásob
Ostatní náklady
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
Náklady na sociální zabezpeč., zdravotní pojiš. a ostatní náklady
Mzdové náklady
Osobní náklady
Aktivace (‑)
Služby
Spotřeba materiálu a energie
Náklady vynaložené na prodané zboží
3.
Tržby za prodej zboží
 II.
1.
Výkonová spotřeba
01
02
03
04
05
06
Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/‑)
C.
07
08
D.
09
D.
10
11
12
A.
B.
2.
E.
Úpravy hodnot v provozní oblasti
13
E.
Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
14
Úpravy hodnot dlouhodob. nehmot. a hmot. majetku‑trvalé
15
Úpravy hodnot dlouh. nehmot. a hmot. majetku‑dočasné
16
17
3.
Úpravy hodnot pohledávek
18
III.
Tržby z prodaného dlouhodobého majetku
19
20
3.
21
22
23
24
Daně a poplatky v provozní oblasti
25
Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období
26
Jiné provozní náklady
27
28
*
Provozní výsledek hospodaření (+/‑)
29
1.
2.
1.
TEXT
5350
5624
1399
4225
152
296
812
660
152
1105
1105
136
136
4655
5827
220
220
‑296
1794
4033
3222
2200
5
1017
1675
8657
1
1674
VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY
v plném rozsahu
Rok
Měsíc
Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručením daňového přiznání
k dani z příjmů
1x příslušnému finančnímu
    úřadu
( v celých tisících Kč)
AGRO‑spol. akciová společnost
Na Sadech 4/3
České Budějovice
370 01
31.12.2019
46356002
2019
12
V souladu s vyhláškou
 č.500/2002 Sb. ve znění
č. 472/2003 Sb.
Název a sídlo účetní jednotky
k
Tržby zprodeje materiálu
Ostatní provozní náklady
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
Zůstatková cena prodaného materiálu
Ostatní provozní výnosy
‑413
424
30
III.
1.
2.
F.
F.
1.
2.
Jiné provozní výnosy
Tržby z prodeje výrobků a služeb
 I.
A.
D.
D.2.1.
D.2.2.
E.1.1.
E.1.2.
III.
III.
3.
2.
5.
4.
IV.
Označení
a
b
c
VI.
Číslo
řádku
Skutečnost v účetním období
sledovaném
minulém
1
2
TEXT
2.
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku ‑ podíly
H.
Výnosy z  podílů ‑ ovládaná nebo ovládající osoba
31
Ostatní výnosy z podílů
32
Náklady vynaložené na prodané podíly
33
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
34
1.
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančího majetku
35
I.
Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
36
J.
37
VI.
38
39
40
VII.
Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti
41
J.
Nákladové úroky a podobné náklady
Nákladové úroky a podobné náklady ‑ ovládaná
43
42
Ostatní nákladové úroky a podobné náklady
44
Ostatní finanční výnosy
45
K.
Ostatní finanční náklady
46
*
Finanční výsledek hospodaření (+/‑)
47
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/‑)
48
M.
1.
Daň z příjmů
49
2.
Daň z příjmů splatná
50
Daň z příjmů odložená ‑ (+/‑)
51
52
**
Výsledek hospodaření po zdanění (+/‑)
53
***
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/‑)
54
Výsledek hospodaření za účetní období (+/‑)
55
Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.
56
16000
16000
15522
1
43
43
1
6
514
102
24
24
77
77
22498
80
80
2
78
502
395
395
107
107
7957
Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním
Výnosové úroky a podobné výnosy
Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy
Výnosové úroky a podobné výnosy ‑ ovládaná
*
**
L.
G.
Zpracováno účetním a evidenčním systémem EKONOM ‑ www.ekonom‑system.cz
Sestaveno dne
Právní forma účetní jednotky
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Předmět podnikání
Osoba odpovědná za účetní závěrku
akciová společnost
pěstování plodin
27.03.2020
18:56
Jiří Schandl
čas
IV.
1.
2.
V.
V.
‑ ovládaná nebo ovládající osoba
majetkem
1.
nebo ovládající osoba
2.
1.
2.
nebo ovládající osoba
L.