B.  I.
Označ.
a
b
c
AKTIVA
Běžné účetní období
Minulé úč. období
Brutto
Korekce
Netto
Netto
1
2
3
4
AKTIVA CELKEM
001
A.
Pohledávky za upsaný základní kapitál
002
B.
Dlouhodobý majetek
003
Dlouhodobý nehmotný majetek
004
B.  I.
2.
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
005
Software
007
Ocenitelná práva
008
3.
Ostatní dlouhodobý nehmotý majetek
009
010
Poskytnuté zálohy na dlouhodob.nehmotný
maj. a nedokončený dlouhodob.nehmotný maj.
011
B.  II.
Dlouhodobý hmotný majetek
012
B.  II.
Pozemky a stavby
013
Pozemky
014
2.
Hmotné movité věci a jejich soubory
015
4.
Pěstitelské celky trvalých porostů
016
Dospělá zvířata a jejich skupiny
017
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
018
Nedokončený dlouhodobý hmotný
019
5.
Poskytnuté zálohy na dlouhodob.hmotný
maj. a nedokončený dlohodob.hmotný maj.
020
3.
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
021
B.  III.
Dlouhodobý finanční majetek
022
B.  III.
Podíly ‑ ovládaná nebo ovládající osoba
023
2.
024
3.
Zápůjčky a úvěry ‑ podstatný vliv
025
4.
Zápůjčky a úvěry ‑ ovládaná nebo ovládající
026
5.
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
027
031
032
033
034
035
036
5044
5044
33677
15521
15521
R O Z V A H A
v plném rozsahu
Rok
Měsíc
Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručením daňového přiznání
za daň z příjmu
1x příslušnému finančnímu
    úřadu
( v celých tisících Kč)
AGRO‑spol. akciová společnost
Na Sadech 4/3
České Budějovice
370 01
31.12.2019
46356002
2019
12
Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č.500/2002 Sb
Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší‑li se od bydliště
ke dni
Goodwill
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý
15521
Číslo
řádku
4.
5.
7.
029
030
028
1.
1.
1.
 (ř. 05+06+09+10+11)
 (ř. 04+14+27)
(ř. 15+18+19+20+24)
 (ř. 28 až 34)
(ř. 02+03+37+74)
006
B.I.2.1.
B.I.2.2.
Ostatní ocenitelná práva
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý
B.I.5.1.
B.I.5.2.
Nedokončený dlouhodobý
Stavby
B.II.1.1.
B.II.1.2.
B.II.4.1.
B.II.4.2.
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
B.II.4.3.
B.II.5.1.
B.II.5.2.
Podíly ‑ podstatný vliv
Zápůjčky a úvěry ‑ ostatní
6.
B.III.7.1.
B.III.7.2.
Jiný dlouhodobý finanční majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý
majetek
hmotný majetek
finanční majetek
nehmotný majetek
nehmotný majetek
osoba
 (ř.7+8)
(ř. 16+17)
(ř.21až23)
Označ.
Číslo
řádku
a
b
c
AKTIVA
Běžné účetní období
Minulé úč. období
Brutto
Korekce
Netto
Netto
1
2
3
4
C.
Oběžná aktiva
C.  I.
Zásoby
C.  I.
Materiál
2.
Nedokončená výroba a polotovary
3.
Výrobky a zboží
Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny
4.
Zboží
Poskytnuté zálohy na zásoby
C.  II.
Pohledávky
C.  II.
Pohledávky z obchodních vztahů
037
Pohledávky ovládaná,ovládající os.
038
Pohledávky ‑ podstatný vliv
039
Pohledávky za společníky
040
Jiné pohledávky
041
Krátkodobé pohledávky
042
C.  II.
Pohledávky z obchodních vztahů
043
045
Sociální zabez. a zdravotní poj.
046
Stát ‑ daňové pohledávky
047
048
049
050
Jiné pohledávky
051
C.  III.
Krátkodobý finanční majetek
052
C.  III.
Podíly ‑ ovládaná nebo ovládající osoba
053
2.
054
Peněžní prostředky
055
056
Peněžní prostředky na účtech
057
D.
Časové rozlišení aktiv
058
1.
Komplexní náklady příštích období
059
2.
060
061
551
551
‑108
5044
1366
1366
5044
1366
1366
18145
1662
1662
3569
3569
8928
3569
2434
3569
2434
8928
8583
1135
1135
346
Dohadné účty aktivní
Odložená daňová pohledávka
Pohledávky ‑ podstatný vliv
Pohledávky ‑ ostatní
Dohadné účty aktivní
Krátkodobé poskytnuté zálohy
Peněžní prostředky v pokladně
Náklady příštích období
062
063
064
065
066
5.
1.
1.
1.
2.
1.
044
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
 (ř. 38+46+68+71)
 (ř. 39+40+41+44+45)
 (ř. 47+57)
 (ř. 58 až 61)
 (ř. 69+70)
(ř. 72+73)
Výrobky
C.I.3.1.
C.I.3.2.
Pohledávky ‑ ostatní
C.II.1.5.1.
Dlouhodobé pohledávky
C.II.1.1.
C.II.1.2.
C.II.1.3.
C.II.1.4.
C.II.1.5.
C.II.1.5.2.
C.II.1.5.3.
C.II.1.5.4.
Pohledávky ovládaná,ovládající os.
C.II.2.1.
C.II.2.2.
C.II.2.3.
C.II.2.4.
Pohledávky za společníky
C.II.2.4.1.
C.II.2.4.2.
C.II.2.4.3.
C.II.2.4.4.
C.II.2.4.5.
C.II.2.4.6.
Ostatní krátkodobý finanční majetek
C. IV.
C. IV.
2.
D.
Příjmy příštích období
3.
067
068
069
070
071
072
109
109
7554
11
584
584
453
109
109
7554
073
074
075
076
077
11
 (ř. 42+43)
 (ř. 62 až 67)
 (ř. 48až52)
 (ř. 53až56)
(ř. 75 až 77)
Označ.
Číslo
řádku
a
b
c
PASIVA
Stav v běžném účet. období
Stav v minulém účet. období
5
6
PASIVA CELKEM
A.
Vlastní kapitál
A.  I.
Základní kapitál
A.  II.
Ážio a kapitálové fondy
A.  II.
Ážio
2.
Kapitálové fondy
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a
A.  III.
Fondy ze zisku
A.   III.
Ostatní rezervní fondy
2.
Statutární a ostatní fondy
A.  IV.
Výsledek hospodaření minulých let (+/‑)
A.  IV.
Nerozdělený zisk minulých let
2.
Neuhrazená ztráta minulých let (‑)
080
A.  V.
Výsledek hospodaření běžného účetního období
081
B. + C.
Cizí zdroje
082
B.
Rezervy
083
Rezervy  podle zvláštních právních předpisů
084
2.
Rezerva na důchody a podobné závazky
085
3.
Ostatní rezervy
087
C.  I.
Dlouhodobé závazky
089
Vyměnitelné dluhopisy
090
091
092
2.
Závazky z obchodních vztahů
093
3.
Dlouhodobé směnky k úhradě
094
4.
Závazky ‑ podstatný vliv
095
A.  I.
2.
Základní kapitál
Vlastní podíly (‑)
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách
096
097
098
099
100
101
102
103
104
11103
11103
44187
44187
149
149
4995
149
149
4995
4995
‑15800
‑15800
77
4995
‑15907
‑15907
107
Změny základního kapitálu
Rezerva na daň z příjmů
Vydané dluhopisy
Ostatní dluhopisy
Závazky k úvěrovým institucím
Dlouhodobé přijaté zálohy
Závazky ‑ ovládaná nebo ovládající osoba
4520
146
3.
4.
5.
6.
7.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
8.
Odložený daňový závazek
105
(ř. 80+84+92+95+99+100)
 (ř.81 až 83)
(ř. 85+86)
(ř. 93+94)
(ř. 96 až 98)
(ř.102+107)
(ř. 103 až 106)
 (ř. 109+112 až 119)
(ř. 79+101+141)
078
Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/‑)
5044
33677
079
Rozdíly z ocenění při přeměnách
524
33531
3.
Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/‑)
086
149
149
A.  VI.
Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu zisku (‑)
088
Ostatní  kapitálové fondy
závazků  (+/‑)
obchodních korporací (+/‑)
obchodních korporací (+/‑)
A.II.2.1.
A.II.2.2.
A.II.2.3.
A.II.2.4.
A.II.2.5.
C.
Závazky
B.
C.I.1.1.
C.I.1.2.
Závazky ‑ ostatní
Dohadné účty pasivní
Závazky ke společníkům
9.
Jiné závazky
C.  I.
C.I.9.1.
C.I.9.2.
C.I.9.3.
106
107
108
109
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
146
4520
122
110
(ř. 87 až 91)
(ř. 108+123)
 (ř. 110+111)
 (ř. 120 až 122)
(+/‑)
Označ.
Číslo
řádku
a
b
c
PASIVA
Stav v běžném účet. období
Stav v minulém účet. období
5
6
C.  II.
Krátkodobé závazky
C.  II.
Krátkodobé přijaté zálohy
2.
Závazky z obchodních vztahů
3.
Krátkodobé směnky k úhradě
4.
5.
6.
7.
Závazky ke společníkům
Krátkodobé finanční výpomoci
123
Závazky k zaměstnancům
124
125
Stát ‑ daňové závazky a dotace
126
127
D.
Časové rozlišení pasiv
128
D.
Výdaje příštích období
129
2.
Výnosy příštích období
130
131
132
4520
146
46
146
4474
4474
Vydané dluhopisy
Vyměnitelné dluhopisy
Ostatní dluhopisy
Závazky k úvěrovým institucím
Závazky ‑ ostatní
Závazky ‑ podstatný vliv
Závazky ‑ ovládaná nebo ovládající osoba
Závazky ze sociálního zabezpečení
133
134
135
136
137
138
139
140
8.
1.
1.
141
Zpracováno účetním a evidenčním systémem EKONOM ‑ www.ekonom‑system.cz
Sestaveno dne
Právní forma účetní jednotky
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Předmět podnikání
Osoba odpovědná za účetní závěrku
akciová společnost
pěstování plodin
27.03.2020
18:59
Jiří Schandl
čas
(ř. 124+127 až 133)
(ř. 134 až 140)
(ř. 142+143)
C.II.1.1.
C.II.1.2.
Jiné závazky
Dohadné účty pasivní
C.II.8.1.
C.II.8.2.
C.II.8.3.
C.II.8.4.
C.II.8.5.
C.II.8.6
C.II.8.7.
a zdravotního pojištění
142
143
(ř. 125+126)